• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  U okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom, Kantonalni sud u Livnu vrši sudbenu funkciju za teritorij Kantona 10. Sud broji 5 (pet) sudaca.

  Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Livnu određena je člankom 28. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21).

  1) Prvostupanjska nadležnost:

  • da sudi za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije propisana nadležnost drugog suda;
  • da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice, sukladno zakonu;
  • da sudi za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i
  • da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u tijelima uprave, odnosno odgovorne osobe u poduzeću, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

  2) Drugostupanjska nadležnost:

  • da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;
  • da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima;
  • da odlučuje o drugim redovnim i izvanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

  3) Ostalo:

  • da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova s područja kantona;
  • da odlučuje o prijenosu mjesne nadležnosti s jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
  • da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke;
  • da postupa po zamolbama za pomilovanje, sukladno zakonu;
  • da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
  • da pruža međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim predmetima i
  • da obavlja druge poslove određene zakonom.

  Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Kantonalnog suda u Livnu uređena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojeg donosi predsjednik suda po prethodno pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva pravde Sarajevo.

  Radom suda rukovodi predsjednik suda. Predsjednik ima prava, obveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o sudovima, propisima kojima se uređuje unutarnje poslovanje suda, pravilnikom i drugim općim aktima.

  U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika suda, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika suda.

  • 1 - 1 / 1
  • 1