• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske pristojbe

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe po odredbama Zakona o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije, kao i Tarifama sudskih pristojbi koje su njegov sastavni dio.

  Pristojbe propisane Zakonom o sudskim pristojbama i Tarifama sudskih pristojbi plaćaju osobe po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske pristojbu je dužna platiti osoba koja ih podnosi, odnosno osoba na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostupanjskog suda pristojbu je dužan platiti tužitelj, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje pristojbu su dužne platiti obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostupanjskog suda i za odluku po izvanrednom pravnom sredstvu, sudsku pristojbu je dužan platiti podnositelj žalbe, odnosno osoba u čijem interesu je pokrenut postupak po izvanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj pristojbi.

  Obveza plaćanja pristojbe nastaje:

  • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,
  • za sudske prijepise - kada se zatraže od suda;
  • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prijepis odluke;
  • za sudska poravnanja - kada se zaključe;
  • za paušalnu pristojbu u postupku raspravljanja nasljedstva - kada je rješenje o nasljeđivanju doneseno;
  • u postupku stečaja - kada je donesena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja;
  • u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka;
  • za ostale radnje - kada se zatraži njihovo poduzimanje.

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, pristojba se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a pristojbena obveza nastaje danom pravomoćnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću pristojbu u roku od 8 (osam) dana, pa ukoliko stranka ne uplati pristojbu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati pristojbe.

  Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

  1. Hercegbosanska županija i tijela županijske vlasti,
  2. osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti,
  3. posloprimci u radnim sporovima,
  4. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  5. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  6. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  7. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  8. imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,
  9. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti.
  • 1 - 1 / 1
  • 1