• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudbena odjeljenja

  Poslovi i radni zadaci iz djelokruga suda vrše se u okviru temeljnih ustrojstvenih jedinica i to:

  1. sudbenog odjeljenja i
  2. odjeljenja sudbene uprave.


  1. SUDBENO ODJELJENJE

  Sudbeno odjeljenje čine:

  • Kazneno odjeljenje i
  • Građansko odjeljenje

  U okviru Kaznenog odjeljenja suda obavljaju se sljedeći poslovi:

  • prvostupanjsko i drugostupanjsko sudovanje u kaznenim predmetima i predmetima gospodarskih prijestupa,
  • pružanje međunarodne kazneno-pravne pomoći za izdavanje okrivljenih i osuđenih osoba,
  • poslovi praćenja i proučavanja društvenih odnosa i pojava od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse i problema sudskog rada koji su od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu Zakona,
  • drugi poslovi utvrđeni Zakonom i drugim propisima.

  Ovi poslovi prvenstveno se obavljaju kroz sljedeće referate:

  • Referat za prethodni postupak,
  • Referat za prethodno saslušanje,
  • Kazneni prvostupanjski referat i
  • Kazneni drugostupanjski referat.

  U okviru građanskog odjeljenja obavljaju se sljedeći poslovi:

  • prvostupanjsko sudovanje u upravnim sporovima,
  • drugostupanjsko građansko sudovanje,
  • priznanje stranih sudskih odluka,
  • poslovi praćenja i proučavanja društvenih odnosa i pojava od interesa za ostvarivanje funkcije suda, sudske prakse i problema sudskog rada koji su od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu Zakona,
  • drugi poslovi utvrđeni Zakonom i drugim propisima.

  Ovi poslovi obavljaju se prvenstveno kroz sljedeće referate:

  • drugostupanjski građanski referat,
  • referat upravnih sporova.

   

  2. ODJELJENJE SUDBENE UPRAVE

  Odjeljenje sudbene uprave obavlja poslove kojima se osigurava:

  • uvjeti za pravilan rad i poslovanje suda,
  • priprema predmeta za suđenje,
  • vođenje personalne dokumentacije,
  • vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga,
  • vođenje sudske statistike i izrada izvješća suda,
  • izdavanje odgovarajućih uvjerenja,
  • ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu,
  • prijam i otprema pošte,
  • poslovi arhive,
  • obavljanje daktilografskih poslova,
  • obavljanje poslova iz radnih odnosa,
  • obavljanje poslova javnih nabavki,
  • naplata i kontrola naplate sudskih pristojbi,
  • briga o tehničkom održavanju prostorija suda i opreme, prijevoz sudaca i službenika suda,
  • neposredno organiziranje rada na svim poslovima u sudskoj pisarnici,
  • vršenje cjelokupne kontrole pismena i spisa koji se otpremaju iz suda,
  • ostvarivanje stalne kontrole u svezi s ažuriranjem knjige pritvorenih osoba,
  • izrada godišnje informacije o radu suda na temelju dostavljenih izvješća sudaca i evidencije o prisutnosti na poslu,
  • svakodnevno praćenje izvršavanje poslova i zadataka vezanih za spise i podneske hitne naravi,
  • ovjera prijepisa - akata koji se odnose na rad suda,
  • vođenje evidencije o normama sudaca u kvalitativnom i kvantitativnom smislu,
  • vođenje evidencije predmeta dostavljenih Vrhovnom sudu Federacije BiH po raznim osnovama (žalba, revizija, zahtjev za delegiranje nadležnosti i dr.),
  • vođenje evidencije predmeta vraćenih s Vrhovnog suda Federacije BiH,
  • vođenje evidencije predmeta ustupljenih u nadležnost drugim sudovima, te evidenciju predmeta koji su dostavljeni u nadležnost ovom sudu, kao i o predmetima dostavljenim sudskim vještacima,
  • sastavljanje izvješća s podacima nužnim za praćenje rada suda (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće),
  • poslovi pismohrane (arhiva),
  • pripremanje nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata suda,
  • izrada informacija i analiza,
  • pružanje direktne podrške IKT korisnicima u ovom sudu,
  • nabavku, instalacija, konfiguracija i održavanje IKT opreme (Hardvera),
  • poslovi nabavke, instalacije, konfiguracije i korištenje sistematskim i aplikacijskih programa i baza podataka (Softvera),
  • rješavanje serverskih i mrežnih problema,
  • osiguravanje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi,
  • ispostavljanje redovnih izvješća VSTV-u o stanju i korištenju svih IKT na području koje pokriva, s posebnim napomenama o primijećenim problemima i načinu njihovog rješavanja,
  • pružanje drugog nivoa podrške općinskim sudovima na području ovog suda, kao i Kantonalnom tužiteljstvu u rješavanju serverskih, mrežnih i drugih IKT problema, a po zahtjevu osobe odgovorne za IKT poslove u općinskim sudovima i kantonalnom tužiteljstvu (LITS) osobe,
  • rukovođenje audio vizualnom opremom,
  • predlaganje mjera za unaprjeđenje rada suda,
  • poslovi obrane suda,
  • pozivanje i raspoređivanje sudaca porotnika kao i obračun naknada porotnicima,
  • poslove u svezi s imenovanjem stalnih sudskih tumača i vještaka i vođenje evidencije o istim,
  • uspostavljanje telefonskih veza, primanje faks poruka,
  • vođenje evidencije o strankama koje prima predsjednik suda,
  • rukovanje uređajima za fotokopiranje i umnožavanje materijala,
  • poslovi sudskog dostavljača,
  • poslovi održavanja čistoće u zgradi suda,
  • ostali poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug ove uprave.
  642 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1