• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako popuniti platni nalog (uplatnicu)?

  07.07.2023.

  Popunjavanje platnog naloga propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20 i 28/21).


  Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

  1        Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičke ili pravne osobe koja popunjava nalog.

  2        Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate.

  3        Primatelj/Primalac: Ime/naziv osobe kojoj se plaća.

  4        Mjesto i datum uplate: Navesti mjesto i datum uplate.

  5        Potpis i pečat nalogodavatelja: Potpis osobe ili potpis ovlaštene pravne osobe koja podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponiran u banci. Ako je pošiljatelj pravna osoba, na platnom nalogu mora biti i pečat pravne osobe.

  6        Potpis ovlaštene osobe/lica: Potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

  7        Pečat banke: Pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

  8        Račun pošiljatelja/pošiljaoca:

  a)       Gotovinska uplata: Ako podnositelj platnog naloga uplaćuje gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

  b)       Bezgotovinska uplata: Ako podnositelj platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljatelja.

  9        Račun primatelja/primaoca: Podnositelj platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

  10      Iznos (KM): Upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

  11      Hitno: Ukoliko pošiljatelj želi izvršiti uplatu putem RTGS sustava odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

  12      Broj poreznog obveznika: Podnositelj platnog naloga upisuje identifikacijski broj poreznog obveznika dodijeljen sukladno Pravilniku o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravne osobe upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentna fizička osoba NJIB i fizička osoba – građanin JMBG.

  13      Vrsta uplate: Naznačiti uplatu koristeći sljedeće brojeve:

  0        Redovna - Redovna uplata

  1        Prinudna - Prinudna naplata po rješenju ili odluci

  2        Povrat - Svi povrati u skladu s propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

  3        Depozitna uplata - Uplata sredstava u postupku prodaje imovine dužnika

  4        Dijeljeni prihodi – Prijenos javnih prihoda koji se vrši s jednog računa na drugi ili više računa.

  14      Vrsta prihoda: Vrsta javnog prihoda koji se plaća.

  15      Porezni period – Od: Ovo polje predstavlja prvi dan razdoblja za koje se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

  16      Porezni period – Do: Ovo polje predstavlja zadnji dan razdoblja za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

  17      Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta javnih prihoda, osoba upisuje šifru općine.

  18      Proračunska/budžetska organizacija: Upisuje se oznaka organizacijske klasifikacije proračunskog korisnika javnih prihoda.

            Oznaka organizacijske klasifikacije Kantonalnog suda u Livnu je 14030001.

            Prilikom popunjavanja ovog polja platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacijski kod proračunske organizacije u sustavu rizničnog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacijskog koda je nula i sustav dopušta da bude izostavljena.

  19      Poziv na broj:

  -         Ako se uplaćuju novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetoznamenkasti Jedinstveni standardni broj dokumenta ispisan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obvezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 s ponderima "987698769.

  -         U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

  Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronička potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektroničkog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

  Primjer ispravno popunjenog platnog naloga (uplatnice)

  Ukoliko ste podnijeli zahtjev ovom sudu za priznanje strane sudske odluke, potrebno je uz navedeni zahtjev priložiti i dokaz o uplati pristojbe npr.: u iznosu od 150,00 KM. Uzet ćemo da se vi zovete Marko Marković, da živite na adresi Trg kralja Tomislava b.b., Livno, te da vam je broj telefona 034/200-000. Pretpostavimo da ste rođeni 22.12.1966. godine u Livnu, te da vam je matični broj 2212966140002.

  Vršite uplatu sudske pristojbe na broj računa proračuna Hercegbosanske županije 1610200033560061, te tu uplatu vršite u Livnu (šifra općine: 055).

  Potrebno je unijeti još proračunsku organizaciju 1403001 i vrstu prihoda 722221.

  Ispravno popunjen platni nalog (uplatnica) izgleda ovako:

  Prikazana vijest je na:
  Vijest dostupna još na:
  Povratak na vrh

  Kako popuniti platni nalog (uplatnicu)?

  07.07.2023.

  Popunjavanje platnog naloga propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20 i 28/21).


  Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

  1        Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičke ili pravne osobe koja popunjava nalog.

  2        Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate.

  3        Primatelj/Primalac: Ime/naziv osobe kojoj se plaća.

  4        Mjesto i datum uplate: Navesti mjesto i datum uplate.

  5        Potpis i pečat nalogodavatelja: Potpis osobe ili potpis ovlaštene pravne osobe koja podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponiran u banci. Ako je pošiljatelj pravna osoba, na platnom nalogu mora biti i pečat pravne osobe.

  6        Potpis ovlaštene osobe/lica: Potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

  7        Pečat banke: Pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

  8        Račun pošiljatelja/pošiljaoca:

  a)       Gotovinska uplata: Ako podnositelj platnog naloga uplaćuje gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

  b)       Bezgotovinska uplata: Ako podnositelj platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljatelja.

  9        Račun primatelja/primaoca: Podnositelj platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

  10      Iznos (KM): Upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

  11      Hitno: Ukoliko pošiljatelj želi izvršiti uplatu putem RTGS sustava odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

  12      Broj poreznog obveznika: Podnositelj platnog naloga upisuje identifikacijski broj poreznog obveznika dodijeljen sukladno Pravilniku o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravne osobe upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentna fizička osoba NJIB i fizička osoba – građanin JMBG.

  13      Vrsta uplate: Naznačiti uplatu koristeći sljedeće brojeve:

  0        Redovna - Redovna uplata

  1        Prinudna - Prinudna naplata po rješenju ili odluci

  2        Povrat - Svi povrati u skladu s propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

  3        Depozitna uplata - Uplata sredstava u postupku prodaje imovine dužnika

  4        Dijeljeni prihodi – Prijenos javnih prihoda koji se vrši s jednog računa na drugi ili više računa.

  14      Vrsta prihoda: Vrsta javnog prihoda koji se plaća.

  15      Porezni period – Od: Ovo polje predstavlja prvi dan razdoblja za koje se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

  16      Porezni period – Do: Ovo polje predstavlja zadnji dan razdoblja za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

  17      Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta javnih prihoda, osoba upisuje šifru općine.

  18      Proračunska/budžetska organizacija: Upisuje se oznaka organizacijske klasifikacije proračunskog korisnika javnih prihoda.

            Oznaka organizacijske klasifikacije Kantonalnog suda u Livnu je 14030001.

            Prilikom popunjavanja ovog polja platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacijski kod proračunske organizacije u sustavu rizničnog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacijskog koda je nula i sustav dopušta da bude izostavljena.

  19      Poziv na broj:

  -         Ako se uplaćuju novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetoznamenkasti Jedinstveni standardni broj dokumenta ispisan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obvezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 s ponderima "987698769.

  -         U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

  Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronička potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektroničkog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

  Primjer ispravno popunjenog platnog naloga (uplatnice)

  Ukoliko ste podnijeli zahtjev ovom sudu za priznanje strane sudske odluke, potrebno je uz navedeni zahtjev priložiti i dokaz o uplati pristojbe npr.: u iznosu od 150,00 KM. Uzet ćemo da se vi zovete Marko Marković, da živite na adresi Trg kralja Tomislava b.b., Livno, te da vam je broj telefona 034/200-000. Pretpostavimo da ste rođeni 22.12.1966. godine u Livnu, te da vam je matični broj 2212966140002.

  Vršite uplatu sudske pristojbe na broj računa proračuna Hercegbosanske županije 1610200033560061, te tu uplatu vršite u Livnu (šifra općine: 055).

  Potrebno je unijeti još proračunsku organizaciju 1403001 i vrstu prihoda 722221.

  Ispravno popunjen platni nalog (uplatnica) izgleda ovako: