Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Livnu

JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika (daktilograf)

04.11.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON 10

KANTONALNI  SUD U LIVNU

 

Broj: 010-0-Su-19-000 206

Livno, 4.11.2019. godine

 

            Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH" broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 07/13 i 52/14) i članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ" broj 01/14) i članka 19. i 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda u Livnu, predsjednik Kantonalnog suda u Livnu objavljuje,

 

 

J A V N I  OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika

u Kantonalnom sudu u Livnu

 

1.Viši referent - operater na računalu (daktilograf).........1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u Kantonalnom sudu u Livnu

 

 

 

Opis poslova:

-           prikuplja, sređuje i obrađuje podatke koji se dostavljaju statistici,

-          vodi i ažurira bazu podataka i izrađuje izvješća i druga akta o podacima iz baze podataka;

-          priprema korespondenciju i dokumentaciju,

-          na računalu obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van zgrade,

-          radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputama i naredbama suca,

-          postupa po naredbama suca u svezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,

-          obavlja administrativno- tehničke poslove na računalu vezane za izradu sudskih odluka i drugih pismena, po nalogu suca

-          rukuje uređajima pomoću kojih se vrši audio-snimanje obavljenih glavnih pretresa,

-          vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima,

-          rukuje uređajima za umnožavanje materijala u svezi predmeta pomaže sucu u izradi izvješća i drugih akata,

-          dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu,

-          obavlja poslove za suce i sudske stručne suradnike, u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu,

-          vrši i druge poslove

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane čl. 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ" broj 01/14), kao i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda u Livnu, kako slijedi:

 

Opći uvjeti:

-        da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-        da je punoljetan,

-        da ima opću i zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,

-        da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,

-        da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

-        da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera , odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas.

 

 

Posebni uvjeti:

- SSS, IV stupanj stručne spreme, Gimnazija, Upravno-tehnička škola, Ekonomska škola, Turistička škola, Kemijsko-tehnološka škola, Informatička škola, Zdravstvena škola, Grafička i Elektro-tehnička škola,

- najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci, nakon stjecanja odgovarajuće školske spreme,

- položen stručni ispit za namještenike,

- poznavanje daktilografije i rada na računalu.

 

Rok za podnošenje prijave na javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u javnim glasilima i na web stranici suda.

 

Uz prijavu kandidati moraju podnijeti slijedeće dokumente i javne isprave u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ili ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice,

-        uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),

-        izvod iz Matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),

-        svjedodžbu ili diplomu o vrsti i stupnju školske spreme,

-        potvrdu o radnom iskustvu,

-        dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje / potvrda / certifikat),

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-        uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca)

-        ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

-        ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        uvjerenje da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta na koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na oglas.

 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete izvršit će se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije.

 

Prijave s kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u sobi broj 210 Kantonalnog suda u Livnu ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

KANTONALNI SUD U LIVNU

TRG BRANITELJA BB

80101 LIVNO

s naznakom „Za javni oglas".

 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

 

                                                                      PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                Nedim Begić

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh